Anmelden

Registriere Dich jetzt!

Neu registrieren Ste lastnik lokala?
Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE

1.Pogoji uporabe
1.1.Sledeči pogoji uporabe (za LASTNIKE LOKALOV vključno z dogovorom o izbiri prava in razsodišča v točki 13) („Splošni pogoji uporabe“) veljajo za vse dogovore, ki so sklenjeni med WOGO GmbH, Koschatstraße 18, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich, Knjižna številka podjetja 363209g opravne enote Klagenfurt („WOGO“) in uporabnikom spletne strani WOGO (the-wogo.com, the-wogo.me, the-wogo.biz, the-wogo.at, the-wogo.de, the-wogo.ch, the-wogo.li, the-wogo.it, the-wogo.co.uk, the-wogo.pt, the-wogo.cz, the-wogo.fr, the-wogo.hr, the-wogo.hu, the-wogo.lu, the-wogo.se, the-wogo.nl, the-wogo.es) – navedeno „SPLETNA STRAN“) („UPORABNIK“) in med (ii) pogodbenimi partnerji DOGOVORA O STORITVI WOGA („LASTNIK LOKALA“).
1.2.LASTNIK LOKALA garantira, da je lastnik podjetja v smislu zakonskih določb in da ne gre za ustanovno poslovanje v smislu poslovanja s potrošniki. LASTNIK LOKALA garantira, da znotraj njegove sfere STORITVE ne uporabljajo niti mladoletniki, niti potrošniki niti katerokoli tretje neupravičene osebe.
1.3.SPLOŠNI POGOJI UPORABE so na voljo v nemškem, italijanskem, slovenskem in angleškem jeziku. REGISTRACIJA in sklenitev DOGOVORA O STORITVI sta za LASTNIKA LOKALA možna v navedenih jezikih, pri tem pa LASTNIK LOKALA garantira, da ima sedež znotraj Avstrije, Nemčije, Švice, Liechtensteina ali Slovenije.
1.4.Ob sklenitvi dogovora velja veljavna verzija splošnih pogojev uporabe. Predmetni splošni pogoji uporabe veljajo od 16. septembra 2013. Vsaka sprememba ali razveljavitev splošnih pogojev uporabe je veljavna in učinkovita le postopoma in s podpisom WOGO poslovodstva. Pogoji poslovanja ali tudi tisti od STRANKE oz. UPORABNIKA, ki se razlikujejo od splošnih pogojev poslovanja so neveljavni, tudi če se ekskluzivno sklicujejo na lastno veljavnost.
1.5.WOGO ima pravico, da splošne pogoje uporabe kadarkoli po lastni presoji spremeni; tovrstne spremembe splošnih pogojev o uporabi bodo za LASTNIKA LOKALA in / ali UPORABNIKA stopile v veljavnost šele takrat, ko bo le ta s klikom potrdil spremembe na SPLETNI STRANI. Uporaba oz. STORITEV, ki je bila naročena ali je veljala pred potrditvijo sprememb splošnih pogojev o uporabi, bo opravljena z verzijo splošnih pogojev o uporabi, ki jo je LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK nazadnje sprejel.
2.Definicije pojmov
2.1.Samostalniki, ki so navedeni v splošnih pogojih uporabe, se razumejo nevtralno.
2.2.V teh splošnih pogojih uporabe imajo naslednji pojmi sledeče pomene:
2.2.1.SPLOŠNI POGOJI UPORABE se nanašajo na splošne pogoje uporabe, katerih razlago LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK sprejme pri REGISTRACIJI.
2.2.2.SPREJEMNI DATUM je datum, kadar WOGO NAROČILO LASTNIKA LOKALA pravno obvezujoče sprejme.
2.2.3.NAROČILO je obvezujoča izjava volje (ponudbe) LASTNIKA LOKALA, da želi skleniti DOGOVOR O STORITVI z WOGOM.
2.2.4.VSEBINA na SPLETNI STRANI so s strani LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA naložene datoteke vseh vrst, zlasti besedila, grafike, logotipi, fotografije in ostale slike, video- in audio datoteke ali podobno, v kolikor ne izvirajo od WOGA.
2.2.5.LASTNIK LOKALA je oseba, ki kot podjetnik koristi konkretno STORITEV WOGA na podlagi DOGOVORA O STORITVI z WOGOM.
2.2.6.UPORABNIK je oseba, ki uporablja SPLETNO STRAN WOGA, zlasti nekdo, ki se na SPLETNO STRAN registrira.
2.2.7.STRANI označujejo posamezno ali skupno LASTNIKA LOKALA, WOGO in / ali UPORABNIKA.
2.2.8.REGISTRACIJA pomeni postopek vnašanja osebnih podatkov o UPORABNIKU oz. o LASTNIKU LOKALA na spletno stran in pošiljanje le teh na WOGO.
2.2.9.STORITEV označuje virtualno storitev podatkov, ki pomeni vsebinsko storitev DOGOVORA O STORITVI med LASTNIKOM LOKALA in WOGOM. STORITVE zajemajo izključno tiste storitve, ki so navedene na SPLETNI STRANI WOGA, in sicer „Free“, „Silver“ in „Premium“ (podrobnosti na SPLETNI STRANI, posebej http://www.the-wogo.at/de/products)
2.2.10.KONPENZACIJA STORITEV pomeni dobropis od WOGA za LASTNIKA LOKALA v primeru, če WOGO neke STORITVE ne izpolni v skladu s pogodbo oz. če dogovorjene razpoložljivosti niso bile upoštevane.
2.2.11.DOGOVOR O STORITVI pomeni skupek dogovorov med LASTNIKOM LOKALA in WOGOM, kjer WOGO izpolnjuje STORITVE in LASTNIK LOKALA koristi STORITVE, pri čemer so splošni pogoji uporabe integriran del DOGOVORA O STORITVI. Predmet DOGOVORA O STORITVI so vsake dogovorjene STORITVE. Dodatne storitve, ki niso navedene v opisu STORITEV, niso del dogovora.
2.2.12.SPLETNA STRAN posamezno ali skupno označuje vso spletno vsebino, ki je dostopna pod domeno WOGO (glej točko 1.1.)
2.2.13.WOGO označuje WOGO GmbH (glej podrobnosti v točki 3).
2.2.14.PODATKI ZA DOSTOP označujejo skupek vseh karakteristik in gesel, ki jih ustvari LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK, da si omogoči dostop do STORITVE oz. SPLETNE STRANI oz. da je deležen posebnih del le te.
3.WOGO o sebi in možnostih pritožbe
3.1.WOGO GmbH, Koschatstraße 18, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Österreich, Knjižna številka podjetja 363209g upravne enote Klagenfurt, UID-NR: ATU 66446456, Fax +43 1 2533033-3336, E-Mail office@the-wogo.com, je član gospodarske zbornice Avstrijske koroške (Wirtschaftskammer Kärnten), in je dejaven na področju spleta in trženja internetnih platform ter je ustanovljen v skladu z zakonskimi predpisi, predvsem s storitvami v zvezi z avtomatičnim obdelovanjem podatkov (§ 5 Abs 2 Gewo 1994), katere si lahko preberete na tej [povezavi].
3.2.Pritožbe ali reklamacije v zvezi s storitvami WOGO ipd. se lahko opravijo telefonsko ali pisno na zgoraj navedene kontaktne podatke.
4.REGISTRACIJA in PODATKI ZA DOSTOP
4.1.UPORABNIK in LASTNIK LOKALA se registrirata vnaprej na SPLETNO STRAN. REGISTRACIJA, ki je mogoča v jezikih, navedenih v točki 1.3 pri UPORABNIKU obsega (i) E-Mail naslov (ii) PODATKE ZA DOSTOP in (iii) potrditev splošnih pogojev uporabe, ki jih je mogoče shraniti in natisniti; in pri LASTNIKU LOKALA (i) do (iii), vključno z izbiro prava in dogovorom o razsodišču in (iv) zajemanje osebnih podatkov vključno z (v) avtentičnostjo LASTNIKA LOKALA s tem, da nam ta pošlje osebni dokument. Po korakih od (i) do (iv) v REGISTRACIJI lahko LASTNIK LOKALA nalaga VSEBINO svojega lokala; do odklepa lokala pride po končanju ustreznega DOGOVORA O STORITVI.
4.2.Pogoj, da se lahko LASTNIK LOKALA ukvarja z NAROČANJEM, je njegova vnaprejšnja REGISTRACIJA. Pri NAROČANJU se navedeni podatki na koncu še enkrat izpišejo in so lahko popravljeni, preden jih LASTNIK LOKALA potrdi in s tem konča NAROČILO. LASTNIK LOKALA potrdi NAROČILO z nekim DOGOVOROM O STORITVI s klikom na „OBVEZUJOČE NAROČI“. NAROČILO je veljavno sedem koledarskih dni, WOGO pa jo lahko preko E-maila ali na kakršen koli drug primeren način brez navedbe razlogov odkloni. LASTNIK LOKALA si lahko po vpisu s PODATKI ZA DOSTOP na SPLETNI STRANI ogleda, shrani in / ali natisne osebne podatke in (aktualen) status o naročanju oz. O STORITVAH.
4.3.UPORABNIK oz. LASTNIK LOKALA nemudoma prejme WOGOV avtomatsko generiran E-mail s potrditvijo tehničnega prejetja njegove REGISTRACIJE oz. NAROČILA na strežniku. V avtomatsko generiranem emailu so splošni pogoji uporabe še enkrat navedeni.
4.4.PODATKI ZA DOSTOP smejo biti uporabljeni s strani UPORABNIKA izključno osebno in s strani LASTNIKA LOKALA izključno v okviru in v obsegu DOGOVORA O STORITVI. PODATKI ZA DOSTOP so lahko s strani LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA na SPLETNI STRANI kadarkoli spremenjeni. WOGO je upravičen, da lahko kadarkoli – iz varnostnih in / ali administrativnih razlogov – spremeni PODATKE ZA DOSTOP in nove PODATKE ZA DOSTOP po E-mailu posreduje LASTNIKU LOKALA oz. UPORABNIKU. Z izjemo možnosti zamude, bo WOGO posredovanje podatkov – v dogovorjenem časovnem roku – na vsak način izpeljal, da bo prekinitev uporabe storitev na podlagi manjkajočih aktualnih PODATKOV ZA DOSTOP izključena.
4.5.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK je zadolžen za hranjenje PODATKOV ZA DOSTOP kot skrivnost. LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK je zadolžen za brezpogojno varovanje lastnih povezav, terminalov kot tudi lastnih PODATKOV ZA DOSTOP pred neupravičenim dostopom. LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK je zadolžen, da vsak sum, da so njegovi PODATKI ZA DOSTOP ali drugi zaupni podatki v zvezi s STORITVIJO znani neki neupravičeni tretji osebi, nemudoma javi WOGU. Za zlorabo kontaktnih in / ali PODATKOV ZA DOSTOP je LASTNIK LOKALA ne glede na krivdo odgovoren, še posebej za vse plačilne zahteve. LASTNIK LOKALA vzame na znanje, da ima WOGO pravico, da po odkritju – tudi brez lastne krivde – uporabe v nasprotju z dogovorom nemudoma prekine konkretno ali tudi vse STORITVE in DOGOVOR O STORITVI izredno opusti. WOGO se bo potrudil, da bo STORITVE prekinil oz. zaklenil dostop do njih šele po tem, ko bo LASTNIK LOKALA v dogovorjenih rokih po e-mailu zahteval, da se zloraba prekine oz. onemogoči; pri tem bo WOGO, če bo le mogoče, opozoril na posledice zaklepa.
4.6.LASTNIK LOKALA mora poskrbeti, da so njegovi osebni podatki ves čas aktualni, še posebej zato, da lahko WOGO po E-mailu vzpostavi kontakt v zvezi z izpolnitvijo pogodbe.
5.Uporabnost, VSEBINE in pravice
5.1.WOGO ne prevzema odgovornosti, če je STORITEV oz. SPLETNA STRAN kompatibilna z nastavljeno strojno (hardware) ali programsko (software) opremo LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA. Zagotovitev minimalne strojne ali programske opreme, kot tudi komunikacijske storitve vključno s storitvami prenosov od oz. do točke prenosa storitev (enako WOGOVI omrežni priključni točki) niso predmet DOGOVORA O STORITVI, temveč se tičejo izključno LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA.
5.2.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK je sam odgovoren za pravilnost svojih naloženih VSEBIN. WOGO ni na noben način – kar se tiče uporabljenih vsebin - dolžan skrbeti za varstvo ali opozarjanje v skladu z zakonskimi koristnostmi. WOGO na noben način ni zadolžen za to, da preveri pravno konformnost podatkov, ki jih je LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK shranil na WOGOVO IT-infrastrukturo.
5.3.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK garantira,
5.3.1.da VSEBINE niso v nasprotju z veljavnim zakonom, in da niso omejene z nematerialnimi in osebnimi pravicami ter z omejitvijo konkurence;
5.3.2.da ne gre za kakršnokoli nespodobno, nadležno ali moralno nesprejemljivo obnašanje na ali v zvezi s SPLETNO STRANJO;
5.3.3.da se bo držal vseh pogojev za varstvo podatkov in ostalih zakonskih pogojev, ki se ga zadevajo;
5.3.4.da možnega izmenjavanja elektronskih sporočil ne bo izrabil za neupravičeno pošiljanje sporočil z namenom oglaševanja ali za masovno pošiljanje (kot spam oz. vsiljena pošta);
5.3.5.da ne bo sam ali preko tretje, neavtorizirane osebe poskušal nepooblaščeno uporabljati podatke ali s tem namenom poskušal posegati, vdreti v sistem ali program, ki ga poganja WOGO; da podatke ne bo poskušal pridobiti z zlorabo ali da ne bo zlorabil obdelavo podatkov, ali pa naredil vse navedeno – na možne zakonske posledice bo opozorjeno;
5.3.6.da s svojim ravnanjem ne bo povzročil nedopustne ali nesorazmerne obremenitve ali škode na sistemu WOGO ali na podatkih, s katerimi LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK (sam) ne bi smel razpolagati; to se nanaša na shranjevanje virusov, trojanskih konj, računalniških črvov ali ostalih mawarov na sistem WOGO, ki lahko sistem ali podatke poškodujejo, ovirajo, prestrežejo, imajo pod kontrolo ali uničijo – na možne zakonske posledice bo opozorjeno;
5.3.7.da vsebin SPLETNE STRANI ne bo razmnoževal, posnemal, spreminjal, preoblikoval ali izdeloval iz nje izpeljanih predelav;
5.4.WOGO ima pravico, da LASTNIKU LOKALA, UPORABNIKU ali njemu enakovredni tretji osebi, ki je zagrešila zgoraj navedene prekrške, onemogoči dostop do sistema. Dostop bo znova vzpostavljen šele takrat, ko bodo ti prekrški trajno odstranjeni oz. ko bo nevarnost ponovitve prekrška na podlagi razlage opuščena.
5.5.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK WOGU priznava neekskluzivno, svobodno in neomejeno uporabniško pravico za uporabo VSEBIN (vključno z varnostnimi kopijami, tehnično virtualizacijo in pravico za oglas za WOGO do tretjih oseb). LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK garantira, da razpolaga s primernimi pravicami glede VSEBINE in je WOGO zanj neškodljiv in možnosti pritožbe ne glede na krivdo ni.
6.STORITVE
6.1.LASTNIK LOKALA lahko STORITEV naroči preko SPLETNE STRANI po tam navedenih opisih in pogojih in je – pri sprejetju s strani WOGA – predmet DOGOVORA O STORITVI.
6.2.Vse (nematerialne) pravice do STORITVE pripadajo WOGU in LASTNIKU LOKALA oz. UPORABNIKU pa se ne priznava nikakršna nadaljnja (uporabniška) pravica do oz. v zvezi s STORITVIJO oz. SPLETNO STRANJO. LASTNIKU LOKALA oz. UPORABNIKU tako ni dovoljeno, tudi kar se tiče posameznih elementov, (i) STORITEV relicenzirati, dajati v najem, v zakup, jo preko spleta ali kakorkoli drugače neupravičeno postaviti na voljo drugim, jo v okviru deljenega časa postavljati na voljo ali jo agirati kot Service Bureau ali Subscription Service ponujati kot STORITEV; (ii) DOGOVOR O STORITVI brez pisne privolitve WOGA prenesti na drugo osebo.
6.3.STORITEV bo WOGO opravljal na podlagi DOGOVORA O STORITVI do konca le tega. WOGO bo STORITEV opravljal po splošno priznanih tehničnih pravilih in bo upošteval DOGOVOR O STORITVAH. WOGO garantira 98% dostopno uporabo SPLETNE STRANI oz. STORITVE na koledarski mesec. Naslednje okoliščine za izračunavanje dostopnosti se na noben način ne upoštevajo in za posledico nimajo nikakršnih zakonskih pravic: (i) na SPLETNI STRANI – najmanj trije koledarski dnevi v naprej napovedovalno čakalno ali storitveno okence; vsak sistemski, programski, spletni ali tehnični izpad, ki se zgodi izven sfere ali kontrole WOGA, kot tudi zaradi višje sile; izpadi ali napake, ki jih povzroči LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK sam ali njemu enakopravna tretja oseba, katerim sledi strokovno obravnavanje, neupoštevanje tehničnih in uporabniških pogojev ali pa uporaba nekompatibilne naprave.
6.4.LASTNIK LOKALA pojasni, da so vsebine in obseg STORITVE pred NAROČILOM le-te natančno preizkušene in se zaveda, da ima lahko stroške, da STORITEV lahko ustrezno uporablja (npr. vzdrževanje VSEBIN, fotografij ipd.).
6.5.STORITEV je lahko podvržena tehničnim ali kakorkoli drugače pogojenim spremembam WOGA. LASTNIK LOKALA se strinja, da lahko WOGO kadarkoli izpelje nebistvene spremembe STORITEV (t.i. nadgradnje), torej takrat ko se osnovne funkcije STORITVE ohranijo, o čemer WOGO obvesti LASTNIKA LOKALA, če je to le možno. LASTNIK LOKALA se prav tako strinja, da je STORITEV lahko z nadgradnjo spremenjena v bistvenih funkcijah in obsegu, o čemer mora WOGO obvestiti LASTNIKA LOKALA v naprej v 14 koledarskih dneh, pri čemer ima LASTNIK LOKALA pravico do izredne odpovedi ustrezne STORITVE do časa izvedbe sprememb, v kolikor je sprememba zaradi nadgradnje zanj nesprejemljiva. LASTNIK LOKALA se s tem odpove vsem nadomestnim in ostalim pravicam.
7.Obveznosti LASTNIKA LOKALA in pogoji plačila
7.1.Vse na SPLETNI STRANI navedene cene so končne in vsebujejo zakonski avstrijski davek (20%). Obveznost za opravljaje STORITVE je plačilo na podlagi DOGOVORA O STORITVI in bremeni LASTNIKA LOKALA. V okviru postopka naročanja je STRANKA izčrpno obveščena o višini plačila kot tudi o obračunski metodi oz. to izbere sama. Pri spremembah STORITVE, ki se nanašajo na spremembe plačila, je opravljen – če ni drugače dogovorjeno – alikvoten obračun za vsako časovno dobo storitve. STORITEV se plača izključno s kreditno kartico, Paypalom ali z vnaprejšnjim plačilom iz bančnega računa banke, ki ima sedež znotraj EU. Načeloma imajo vsa plačila, ki se poravnajo v naprej v skladu s plačilnimi roku, možnost zapada. V primeru izostanka plačila veljajo §§ 455 ff UGB, toda ne glede na krivdo.
7.2.Vsa plačila so podvržena valorizaciji na podlagi avstrijskih statistik v mesečnih indeksih cen 2010 (Verbraucherpreisindex 2010 VPI), ki jih WOGO preračuna enkrat letno. Izhodišče je številka indeksa, ki je razglašena za mesec sklenitve DOGOVORA O STORITVAH. Znesek plačila se spreminja v tolikšni meri, kot se je spremenil indeks cen od izhodiščnega do tekočega meseca. V primeru da v času obdelave valorizacije potreben indeks cen še ni bil objavljen, se obdelava nanaša na zadnji objavljeni indeks cen in se obračuna približno nastala razlika med uporabljenim indeksom cen. Za valorizacijo uporabljen indeks cen je izhodišče za valorizacijo naslednjega leta. V primeru da indeks cen še ni bil objavljen, velja tisti indeks kot podlaga za valorizacijo, kateri sledi indeksu cen ali prvi, ki mu odgovarja. Če v nobenem primeru ne more biti uporabljen noben izračun indeksa, se valorizirano plačilo izračuna po analognih principih, ki so za bili za zadnji izračun indeksa odločilni. Prilagoditev cen s strani WOGA je dopustna takrat, ko se morajo ostali zunanji faktorji, na katere prilagoditev nima nikakršnega vpliva (npr. zvišanje ali nova uvedba državnih davkov itd.), med pogodbenim časom zvišati; v tem primeru pride do prilagoditve v enakem razmerju kot povišanje konkretnega zunanjega faktorja.
7.3.STRANI so veljavne zgolj samo za poračun z izrecno nastalimi ali pravnomočno predpostavljenimi zahtevami. Pridržane pravice v nobenem primeru ne pripadajo LASTNIKU LOKALA.
7.4.WOGO je zadolžen, da LASTNIKU LOKALA izda račun o STORITVAH v skladu z zakonom, pri čemer se LASTNIK LOKALA strinja, da je račun izstavljen in posredovan elektronsko.
8.Motnje storitev in nadomestilo škode
8.1.Podatki na SPLETNI STRANI izvirajo od konkretnega LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA in WOGO ne prevzema nobene odgovornosti, da so popolni oz. pravilni. To velja tudi za vse povezave na druge spletne strani, katere se prikazane posredno ali neposredno. Vse navedbe so lahko spremenjene, dodane oz. odstranjene brez predhodne najave.
8.2.WOGO ne more prevzeti odgovornosti za to, da SPLETNA STRAN oz. STORITEV ves čas deluje brez prekinitev in da razpolaga z najsodobnejšo tehniko v profesionalni EDV-panogi. Zato WOGO ne izdaja nobenih garancij, jamstev in / ali rizika o prevzemu uspeha za nanašajočo se STORITEV, še posebej ne z ozirom na primernost STORITVE za nek določen namen; STORITEV se dokončno vpiše na SPLETNO STRAN oz. na NADZORNO PLOŠČO in LASTNIK LOKALA iz drugih podatkov na noben način ne more pridobiti pravic. Na podlagi pravil velja, da WOGO na noben način ne more prevzeti odgovornosti za okoliščine v sferi LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA, še posebej njegove strojne in programske opreme in internetne povezave od oz. do točke priključitve z internetom na straneh WOGA.
8.3.V kolikor pride do izpadov ali napak vseh vrst v zvezi s STORITVIJO, jih LASTNIK LOKALA skupaj z izčrpnim pojasnilom javi na telefonsko podporno ekipo WOGA. V kolikor LASTNIK LOKALA posreduje neizčrpna sporočila, ta ne morejo biti na noben način veljavna, razen če LASTNIK LOKALA dokaže, da je WOGO izpad oz. napako povzročil ali zamolčal namerno ali iz malomarnosti. Obstoj izpadov ali napak mora vedno dokazati LASTNIK LOKALA – posebej je sporazumno izključen § 924 ABGB (posebej se nanaša na zadnji stavek).
8.4.Neupoštevanje dostopnosti vodi izključno do pravice LASTNIKA LOKALA do KOMPENZACIJE STORITVE v časovno alikvotni višini obveznosti LASTNIKA LOKALA. S tem so nadomeščene vse pravice LASTNIKA LOKALA na podlagi neupoštevanja dostopnosti, pri čem WOGA ne zadeva nobena krivda, katero LASTNIK LOKALA dokaže. Vsota vseh KOMPENZACIJ STORITVE na pogodbeno leto je omejena na maksimalno 30% letnega neto zneska obveznosti LASTNIKA LOKALA. Iz tega je izključeno zmanjšanje obveznosti, kot tudi druge pravice do jamstva oz. do določil o motnjah zmogljivosti in / ali nadomestilo škode. KOMPENZACIJO STORITVE bo WOGO upošteval pri naslednjem obračunu STORITEV.
8.5.WOGO ustrezno z zakonskimi določili odgovarja izključno za škodo, ki jo je WOGO ali njegov zaposlen sam povzročil namerno ali iz malomarnosti, pri čem mora LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK WOGOVO krivdo dokazati. Po zakonu za jamstvo za proizvode omejitev ne velja za WOGOVO odgovornost in za škodo zaradi življenjskih, telesnih ali zdravstvenih poškodb in za kršitev varstva pravic, ki jih WOGO ali zaposleni zastopajo. WOGOVA odgovornost za pogodbeno netipične poškodbe, posredno škodo, še posebej izgubljen dobiček in manjkajoče prihranke in izključno premoženjsko škodo je – razen pri sklepu WOGA – izključena. Razen pri sklepu WOGA so vse pravice LASTNIKA LOKALA za dogodke izključene, v kolikor LASTNIK LOKALA koristi STORITEV brezplačno. Pravice LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA zastarajo v šestih mesecih od znane škode in povzročitelja.
8.6.V kolikor WOGO v okviru STORITVE ne prevzame celotne odgovornosti za varovanje podatkov, mora za to poskrbeti LASTNIK LOKALA in WOGO ne odgovarja – razen pri drastično veliki krivdi – za izgubo podatkov. V drugem primeru WOGO v sklopu aplikacij v zgoraj navedenih predpisih odgovarja izključno za nujne stroške, ki so potrebni za ugodno obnovo podatkov. LASTNIK LOKALA v vsakem primeru dobi dokazno breme in obveznost do zmanjšanja škode.
8.7.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK je odgovoren za vso na WOGU povzročeno škodo po zakonskih določilih, če ni eksplicitno dogovorjeno drugače.
9.Odgovornost za pravice tretje osebe
9.1.V kolikor pride do zahtev tretjih oseb, ki ogrožajo ali oškodujejo LASTNIKA LOKALA, da bi STORITEV uporabljali v skladu s pogodbo, mora LASTNIK LOKALA WOGO o tem nemudoma obvestiti. Če je LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK na podlagi dogovorjene uporabe STORITVE obtožen od tretje osebe, mora vse korake uskladiti z WOGOM in dejanja v postopku, posebno priznanja in primerjave, opraviti samo s privolitvijo WOGA. V skladu s poškodbami nepremoženjskega prava tretje osebe je WOGO zadolžen, LASTNIKA LOKALA držati za neškodljivega in nima možnosti za pritožbo ne glede na krivdo, v kolikor pravice ne temeljijo na nasprotju z dolžnostmi obnašanja LASTNIKA LOKALA; pri slednjem LASTNIK LOKALA s svoje strani WOGO drži za neškodljivega in nima možnosti za pritožbo ne glede na krivdo. LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK v vseh teh primerih podpira WOGO po svojih močeh, še posebej s tem, da LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK deli ustrezne informacije in odda razlage.
9.2.WOGO ima v tem kontekstu pravico, da kadarkoli spremeni STORITEV tako, da v vsakem primeru ne nastane nobena terjatev za škodo. V primeru, da sprememba STORITVE ni možna, je LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK dolžan uporabo določene STORITVE na zahtevo WOGA nemudoma opustiti oz. WOGO ima pravico, da zaklene dostop, pri čemer od časa neuporabe STORITVE stroški izpadejo. Za te splošne pogoje uporabe velja omejitev odgovornosti.
9.3.LASTNIK LOKALA oz. UPORABNIK drži WOGO v zvezi z vso povzročeno škodo, ki je nastala s strani LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA povzročenih poškodb s pravico tretjih oseb, še posebej nematerialnih, konkurenčnih in osebnih kršitev pravic, vključno z obveznimi in primerno potrošenimi stroški zastopanja s stani WOGA, za neškodljivega in nima možnosti za pritožbo ne glede na krivdo.
10.Veljavnost DOGOVORA O STORITVI
10.1.DOGOVOR O STORITVI začne veljati na DATUM POTRDITVE in nepretrgoma teče, dokler DOGOVOR O STORITVI ni končan: obe STRANI imata pravico, da DOGOVOR O STORITVI odpovesta znotraj odpovednega roka 30 koledarskih dni do končanja veljavnosti.
10.2.WOGO ima pravico do takojšnje prekinitve DOGOVORA O STORITVI ali do takojšnje ustavitve ali onemogočenja dostopa iz pomembnih razlogov, ko
10.2.1.je WOGO uradno zadolžen za ustavitev STORITVE;
10.2.2.je LASTNIK LOKALA navedel napačne podatke ali je hotel pridobiti dostop do STORITVE na drug nezakonit način;
10.2.3.so bili DOSTOPNI PODATKI neupravičeno posredovani naprej in / ali je bila STORITEV uporabljena v nasprotju z dogovorom;
10.2.4.se LASTNIK LOKALA ni držal svojih plačilnih obveznosti (npr. rok plačila / neveljavnost kreditne kartice ali preklic pooblastila za obremenitev) in je s plačilom kljub opominom po E-mailu zamujal za najmanj sedem koledarskih dni.
10.2.5.se LASTNIK LOKALA ne drži ostalih bistvenih predpisov v DOGOVORU O STORITVI, vključno s splošnimi pogoji uporabe in tega kljub zahtevi po prenehanju obnašanja oz. stanja, ki je v nasprotju s pogodbo, znotraj podaljšanega roka sedmih koledarskih dni ne upošteva.
10.2.6.je za opravljanje STORITVE absolutno potrebno posredovanje stranskega dobavitelja, LASTNIK LOKALA pa v to ne privoli.
10.3.LASTNIK LOKALA ima pravico do takojšnje prekinitve DOGOVORA O STORITVI, nanašajočo se na konkretno storitev, ko spremembe z nadgradnjo vodijo do - za LASTNIKA LOKALA - nesprejemljivih sprememb ali je STORITEV v nasprotju z dogovorom in zaradi zastopanih okoliščin s strani WOGA ni dostopna več kot štirinajst koledarskih dni.
10.4.Obe STRANI imata pravico do takojšnje prekinitve konkretne STORITVE, če STORITEV zaradi višje sile ni dostopna več kot štirinajst koledarskih dni.
11.Posledice prekinitve
11.1.S prekinitvijo DOGOVORA O STORITVI oz. STORITVE WOGO onemogoči dostop do STORITVE in s tem vse obveznosti do konkretne STORITVE – vsekakor (mesečno)alikvotne – takoj zapadejo.
11.2.WOGO bo (a) na primerno zahtevo LASTNIKA LOKALA oz. (b) v vsakem primeru do 14 dni po prekinitvi STORITVE vse VSEBINE STRANKE oz. UPORABNIKA pripravil za prenos v formatu, ki ga WOGO po lastni presoji izbere za ustreznega. Po omenjenem 14 dnevnem roku po prekinitvi bo WOGO VSEBINE dokončno izbrisal.
12.Varstvo podatkov in referenčna oznaka
12.1.VSEBINE in ostale podatke LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA se prikažejo le z osebnim priporočilom.
12.2.WOGO uporablja tako imenovane „piškotke“ („Cookies“), da se uporabo SPLETNE STRANI lahko individualno oblikuje in optimira. Piškotek je datoteka z besedilom, ki se na računalnik UPORABNIKA ali občasno odloži v delovni polnilnik računalnika („sejni piškotek“) ali pa se shrani na trdi disk („trajni piškotek“). Namen uporabe piškotkov je priprava ponudbe, ki je prilagojena posebno na UPORABNIKA, in ustvariti uporabo SPLETNE STRANI tako časovno varčno kot je mogoče. WOGO uporablja piškotke zato, da lahko UPORABNIKA identificira pri nadaljnjih obiskih. V primeru da UPORABNIK hoče preprečiti uporabo piškotkov, obstaja v brskalniku možnost, da se sprejem in shranjevanje novih piškotkov onemogoči. Navodilo za spremembe nastavitev brskalnika se nahaja pri funkcijah pomoči v brskalniku. WOGO opozarja, da se izklop piškotkov lahko na SPLETNI STRANI izrazi negativno.
12.3.WOGO uporablja Google Analytics, spletno analitične storitve Google Inc. („Google“). Google Analytics uporablja piškotke, ki omogočajo analizo uporabe SPLETNE STRANI. Ker je WOGO izbral tako imenovano „IP-anonimnost“, je IP-naslov Googla znotraj držav članic Evropske unije ali znotraj drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru prej skrajšan. Le pri izjemah je na Googlov server v ZDA prenesen poln IP-naslov in tam skrajšan. Po naročilu WOGA Google uporabi posredovane informacije, z namenom da ovrednoti uporabo SPLETNE STRANI. Google garantira, da podatkov ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki. UPORABNIK lahko onemogoči Googlove piškotke tako, da preko povezave prenese razpoložljiv priključek brskalnika in ga namesti. V kolikor je UPORABNIK na WOGO prostovoljno dal osebne podatke, ti ne bodo posredovani tretji osebi ali kakorkoli drugače posredovani, vendar jih bo WOGO uporabljal v okviru DSG 2000. UPORABNIK ima pravico, da izdano privolitev, ki vpliva na prihodnost, kadarkoli prekliče. Poleg tega lahko UPORABNIK kadarkoli zahteva popravke napačnih podatkov na WOGU. Do izbrisa shranjenih osebnih podatkov pride takrat, ko UPORABNIK prekliče svojo privolitev za shranjevanje, ko ta ni več potrebna za izpolnitev namena, ki bi bil dosežen s shranjevanjem ali ko je njena shranitev iz ostalih zakonskih razlogov nedopustna.
12.4.LASTNIK LOKALA je glede na njegove VSEBINE naročnik v smislu zakona o varstvu osebnih podatkov 2000 (Datenschutzgesetz; DSG 2000); WOGO je dejaven kot zakonski upravljavec osebnih podatkov LASTNIKA LOKALA. V zvezi s tem WOGO garantira, da vsaka uporaba podatkov, tudi poseg po podatkih oz. VSEBINAH in uporaba preko morebitnih stranskih dobaviteljev, znotraj Evropskega gospodarskega prostora ali v (od evropske komisije priznanih) tretjih deželah, poteka na primernem nivoju zakona o varstvu osebnih podatkov. LASTNIK LOKALA kot naročnik ima WOGO za ponudnika storitev glede na obveznosti po zakonu o varstvu osebnih podatkov in tudi glede vsebin v zvezi z varstvom osebnih podatkov za neškodljivega in nima možnosti za pritožbo ne glede na krivdo.
12.5.WOGO se zavezuje, da bo podatke in rezultate predelave uporabljal izključno v okviru naročil LASTNIKA LOKALA oz. UPORABNIKA, ki sledijo iz STORITVE, in jih bo vrnil izključno LASTNIKU LOKALA oz. UPORABNIKU ali jih bo posredoval samo po njunem naročilu v okviru STORITEV. WOGO podatkov ne bo uporabljal za lastne namene ali za namene tretjih oseb.
12.6.WOGO garantira, da so se vse osebe, ki se ukvarjajo s predelavo podatkov, pred prevzetjem te funkcije zavezale k varovanju tajnih podatkov v smislu DSG 2000 – tudi po prekinitvi opravljanja funkcije. Vsak sodelavec WOGA je obveščen o svojih dolžnostih v zvezi z ZVOP 2000 in z znotraj organizacijskimi predpisi o varstvu podatkov vključno s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
12.7.LASTNIK LOKALA vzame na znanje, da WOGO najame stranskega dobavitelja – v sklopu povezanega podjetja ali podobno – za opravljanje STORITVE le takrat, ko LASTNIK LOKALA v to privoli. WOGO se z morebitnim stranskih dobaviteljem v vsakem primeru dogovori, da se njegove dolžnosti v zvezi z varstvom osebnih podatkov ujemajo najmanj s temi od WOGA. Če je namestitev stranskega dobavitelja za opravljanje STORITVE absolutno potrebno in LASTNIK LOKALA ne sprejme privolitve, potem ima WOGO pravico do izredne prekinitve STORITVE.
12.8.WOGO je zakonsko zavezan, da poseže po zadostnih varnostnih ukrepih v smislu ZVOP 2000, z namenom da prepreči, da bi bili podatki uporabljeni v nasprotju s pravili ali da bi bili dostopni tretji osebi.
12.9.LASTNIK LOKALA – z možnostjo preklica - privoli, da bo njegovo ime skupaj z naslovom in dejavnostjo lahko navedeno pod navedbo konkretne STORITVE in pod obdobjem pooblaščene stranke za namene marketinga WOGA po vsem svetu, stvarno in časovno neomejeno, še posebej na internetu ali v tisku ipd.
13.Razsodiščna klavzula z LASTNIKOM LOKALA in končni sklep
13.1.Vse spornosti z LASTNIKOM LOKALA, ki nastanejo iz oz. v zvezi z DOGOVOROM O STORITVI, vključno s splošnimi pogoji uporabe ali se nanašajo na njegovo kršitev, prekinitev ali neveljavnost, rešujejo trije imenovani razsodiščni sodniki s sedežem na Dunaju po razsodiščnem pravilniku in pravilniku o poravnavi Mednarodnega razsodiščnega sodišča gospodarske zbornice Avstrije na Dunaju (Wiener Regeln) po postopku v nemškem jeziku. Sodniki morajo biti pravniki z izkušnjami iz IT-računovodstva in se odločijo z zaupanjem vrednimi postopki in pravično presojo in morajo razsodbo izvršljivo in številčno spisati, pri čemer je potrebno dodati, da vse stroške in izdatke zmagovalne strani krije poražena stran. Ta razsodiščna klavzula se ne zadeva morebitnih pravnik varstev glede vprašanj o pravičnosti razsodb.
13.2.Za LASTNIKA LOKALA velja: na DOGOVOR O STORITVI vključno s temi splošnimi pogoji o uporabi se LASTNIK LOKALA obrne izključno na avstrijsko pravo pod izključitvijo (a) nacionalne in evropske kolizijske norme in (b) kupnega prava (CSIG).
13.3.DOGOVOR O STORITVI je dokončen; ne obstajajo nobeni dodatni dogovori, predvsem ne ustni. Vse razlage STRANI so potrebne za učinkovitost zaključka o SPLETNI STRANI ali pisne oblike.
13.4.V primeru da je ali bo predpis DOGOVORA O STORITVI oz. teh splošnih pogojev uporabe neučinkovit ali vsebuje luknje, ostane pravna učinkovitost ostalih prepisov nespremenjena. STRANI se v tem primeru zavezujeta, da se bosta namesto za neučinkovit predpis dogovorili za učinkovit predpis, ki ekonomično sledi tistemu, ki ga obe STRANI želita.
13.5.Oseba, ki za LASTNIKA LOKALA odda NAROČILO ali potrdi te splošne pogoje uporabe, garantira, da pojasnila pravno obvezujoče brez nadaljnjih korakov odda in jih bo lahko oddala.
 
WOGO GmbH